Çalışmalarımız

Önerdiğimiz Ürünün Sağladığı Avantajlar

Ürünümüz demir üzerinde oluşan pas tabakasını temizlediği gibi uygulanan malzeme üzerinde tekrar korozyon ürününün oluşumunu yaklaşık 40 gün süreyle engellemiştir.

Bileşimi hazırlanan ürün özellikle aşağıda belirtilen makine parçalarında, genel amaçlı vidalı küçük parçalar, dekoratif eşyalar, yaylar, inşaat sektörü gibi alanlarda başarıyla kullanılabilme potansiyeline sahiptir.

 • Homojen ve renksiz bir ürün,
 • Kokusuz ve ekolojik bir ürün,
 • Muadillerinin aksine, Kısa süreli vücut ile temas durumunda deriye zarar vermez.

Firmamız aşağıda patent başvurusu yapılan bor esaslı korozyon inhibitörlerinin üretilmesini ve istenilen alanda kullanılmasına dair Ar-Ge çalışmaları yürütmektedir.

 • Bor katkılı korozyon önleyici inhibitör
  [Boron doped corrosion preventive inhibitor]
  (TPE Patent Application No: 2016/05398)
 • Boronyum katyonu katkılı korozyon inhibitörü
  [Boronium cation doped corrosion preventive inhibitor]
  (TPE Patent Application No: 2016/12108; PCT application No: PCT/TR2017/000003)
 • Boronyum katkılı korozyon inhibitörü
  [Boronium doped corrosion preventive inhibitor]
  (TPE Patent Application No: 2016-12106)
 • Boronyum iyonu içeren korozyon inhibitörü
  [Corrosion inhibitor containing boronium ion]
  (TPE Patent Application No: 2016/15069)
 • İnhibitör İçeren Pas Sökücü
  [Inhibitor Containing Rust Remover]
  (TPE Patent Application No: 2017/11354)
 • Asidik Ortamda Etkili Bor Katkılı Korozyon İnhibitörü
  [An Effective Boron Additive Corrosion Inhibitor for Acidic Environment]
  (TPE Patent Application No: 2017/12440)

KATYONİK BOR İÇEREN İYONİK SIVILARIN KOROZYON İNHİBİTÖRÜ OLARAK KULLANILMASI İLE İLGİLİ PATENT ÇALIŞMALARI

BOR KATYONU İÇEREN İYONİK SIVILARIN 0.1 M HCl ORTAMINDA KOROZYON İNHİBİTÖRÜ OLARAK KULLANILMASI 

Korozyon; metallerin ortam ile kimyasal veya elektrokimyasal reaksiyonu sonucu malzeme özelliklerinin olumsuz yönde etkilenmesidir. Termodinamik yasalarına göre metal ve alaşımlar kararlı halleri olan bileşik haline dönme eğilimindedirler .

Korozyonu engellemek genelde olanaksızdır. Endüstriyel malzemelerin tamamı doğadaki kararlı halleri olan bileşik halindedir. Ancak metallerin çoğu element halinde kararlı değildir. Doğada metaller oksit ve sülfür bileşikleri halinde bulunurlar. Ortamdaki oksijen metal ve alaşımları oksitleyip bileşik haline döndürmeye çalışır. Uygun bir ortam bulması halinde üzerinde taşıdığı enerjiyi geri vererek kendiliğinden doğada bulunduğu eski bileşik haline dönmeye çalışır . Böylece korozyon reaksiyonlarında daima bir serbest enerji azalması söz konusu olur. Metallerin korozyona yatkınlığı doğrudan bu serbest enerji değişimine bağlıdır.

Demirin Oksitlenmesi

     Örneğin demir yüzeyindeki su filmi içinde çözünmüş havanın oksijeni ile tepkime girerek çözünür. Meydana gelen demir iyonları ise su ve oksijenin etkisiyle demir hidroksiti oluşturur.

Fe → Fe2+ + 2e- (1)
4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 (Su içerikli kırmızı-turuncu pas) (2)
2Fe(OH)3 → Fe2O3. H2O + 2H2O (Su içerikli kırmızı-turuncu pas) (3)

Korozyonun Oluşum Mekanizması

Korozyonun Neden Olduğu Ekonomik Kayıplar

Korozyon engellenemeyen doğal bir süreçtir. İnsan ve mühendislik için en büyük engellerden biridir. Korozyon insan yaşamına, ekonomiye, teknolojinin gelişmesine engel kimyasal ve elektrokimyasal olaydır. Dünya üzerinde korozyonun maliyeti Tabloda görüldüğü gibi ülkelerin GSYİH’nın yaklaşık 3-5%’i düzeyindedir (1).

Sektör ve Bölgelere Göre Korozyonun Küresel Maliyeti (Milyon US$, 2013)

Genel bir kıyaslama yaparsak ABD’nin 1998 yılında NACE Corrosion Costs Study çalışması sonucunda elde edilen raporda ABD’nin korozyon sonucu oluşan hasarların düzeltilmesi ve önlenmesi için harcadığı para yaklaşık 276 milyon US dolarıdır. Teknoloji ve mühendislikte metal kullanımının artması ile birlikte 2013 yılında ABD’nin korozyon maliyeti $1 trilyon iken 2016 yılında 1.1 trilyon $’dır.  ABD’de 5 büyük sektöre göre yıllık korozyon maliyeti Şekil1’de gösterilmiştir.

ABD’de 5 büyük sektörün yıllık korozyon maliyeti

     2001′ de Çin’de korozyon üzerine yapılan araştırmalarda, yıllık maliyetin 61 milyar ABD Doları olduğu tahmin ediliyor. Bu veri Çin’in diğer gelişmiş ülkelerden daha fazla korozyona para harcadığını göstermektedir. Şu anki inşaat uygulamaları devam ederse dünyanın en büyük ekonomisinden biri olan Çin’in yıllık korozyon maliyeti 1 trilyon dolardan fazla olabilir. Denizin tuzlu ve toprağın yüksek tuz mineralleri içerdiği Basra Körfezinde korozyonun yıllık maliyeti 2006 yılında 10-15 milyar dolar olduğu belirtilmiştir .

     Türkiye’nin 2010 yılı Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYİH) 735.8 Milyar US Dolardır. GSMH, GSKD ile GSYİH’nın birbirlerine çok yakın değerler olduğu dikkate alınarak ve ABD de 2001 yılında gerçekleştirilen çalışma sonuçlarının Türkiye’ye uygulanması halinde ülkemizin korozyon kayıp değerleri ürkütücüdür.

 • Türkiye’nin toplam yıllık korozyon kaybı: 45.62 Milyar US Doları
 • Türkiye’nin doğrudan korozyon kaybı: 22.81 Milyar US Doları
 • Türkiye’nin toplam önlenebilir korozyon kaybı: 17 Milyar US Doları

Korozyonun yıllık maliyeti ülkelerin ekonomisine oldukça zarar vermektedir. Bu yüzden korozyona karşı mücadelenin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Son yıllarda alınan önlemler gösteriyor ki uygun önlemler alınması ile korozyonun yıllık maliyetinde %25-30 arasında bir azalma görülebilir.

Korozyonla Mücadelenin Önemi

Korozyonla mücadelenin en önemli unsuru tüm canlıların yaşamını tehlikeye atmasında yatar. İnsan nüfusunun günden güne artmasıyla paralel olarak doğal kaynakların tükenmesi ve doğal kaynakların israfının artmasıyla birlikte çevrenin kirlenmesine büyük bir etken olan korozyonla mücadele etmek oldukça önemlidir . Korozyon sonucu hasarı önlemek için ek ve daha pahalı malzemeler kullanılması, korozyonu önleme faaliyetlerindeki emek kaybı, ekipman maliyeti, ürünlerin bozulmayla birlikte gelir kayıpları, enerji kayıpları korozyonla mücadele etmek için başlıca sebeplerden bir kaçıdır.

Pas Sökücüye Neden İhtiyaç Duyarız?

Genel olarak korozyonu önlemeye yönelik birçok çalışma vardır. Bunlardan başında, plastik ve polimer kaplama, inhibitör kullanımı, katodik ve anodik koruma, ortama uygun metal alaşımları oluşturma ve yüzeyi boyamaktır. Korozyon doğal bir olay olup kaçınılmazdır. Metallerin yüzeyine dağılan korozyon ürünlerini temizlemede kullanılan yaygın yöntemlerden biri de mekanik temizleme ve kimyasal temizlemedir. Metallerin yüzeyine dağılan korozyon ürünlerini temizlemenin başlıca yollarından biri de pas sökücü kullanmaktır. Pas sökücüler, korozyona uğramış alanların çoğunu temizleyerek ürünün mümkün olduğunca nötralize olmasını sağlar.

 Yüzey Temizleme İşlemleri

Mekanik temizlemede, yüzeyde bulunan eski boya, pas ve yüzeye yapışmış yabancı maddeler, tel fırça, zımpara gibi el aletleri ile temizlenir. Bu işlem, gerecin yüzey durumu ve sonuç olarak istenen kaplama özelliklerine bağlı olarak yapılır. Mekanik temizleme işlemi kuru yapılabileceği gibi, değişik yağ ve eriyikler kullanılarak da yapılır. Boyanın ömrü, büyük ölçüde yüzey temizliğine bağlıdır. Yüzey temizliğinin amacı metal yüzeyinde bulunan yağ, toz, kir ve oksit tabakalarının tamamen uzaklaştırılmasıdır. Mekanik temizlemenin kimyasal temizlemeye göre avantajları ve dezavantajları ;

 • Bu yöntemle yüzey temizliği zordur,
 • Küçük yüzeyler ve onarım için bu yöntem kullanılır,
 • Paslı ve yağlı yüzeylerde istenilen sonucu vermeyebilir,
 • Çatlaklar içinde bulunan yabancı maddeler ve yüzeyde çukurcuklar içinde bulunan ince pas tabakası temizlenemez
 • Mekanik temizlemede metal yüzeyinin düzgünlüğü bozulabilir ve yer yer çukurcuklar oluşabilir.

Kimyasal temizleme; uygun konsantrasyonlarda asit, baz ve kimyasal maddelerle hazırlanan çözeltiler içine daldırılarak metal yüzeyindeki pas ve yabancı maddelerin kimyasal olarak temizlenmesidir. Kimyasal temizleme yönteminin mekanik temizleme yöntemine göre avantajları ve dezavantajları;

 • Temizlemenin yüzeyin her tarafında etkili ve eşit olması,
 • Girintili ve çıkıntılı yüzeylerde de istenilen temizliğin elde edilmesi
 • Daha hızlı olması,
 • Kullanım alanının geniş olması,
 • Daha düşük maliyetlidir,

Yüzeyde kalıntı, çukurlarda ve aralıklarda kalan korozyon ürünlerini mümkün olduğunca temizleyip ürünün yüzeyinde geçici bir koruyucu film oluşturur. Pas sökücü metal üzerinde oluşmuş olan korozyon tabakalarının metali işlemeye müsaade etmediği için yüzeyin temizliğinde kullanılmaktadır. Metal ve alaşımlar rutubet ve nem oluşumlarından dolayı üzerleri demir oksit tabakası ile kaplanır. Oluşmuş olan demir oksit tabakası metal yüzeyde kopma ve yüzeyde tutunmanın önüne geçer ve işlem esnasında yüzeyde tutunmanın sağlayacağı avantajlardan yoksun bırakır. Diğer işlemler için uygulanması güç zeminler ortaya çıkar bu nedenle kimyasal pas sökücü ile yüzeyin temizlenmesi gerekmektedir. Kullanılan metal veya alaşımın içindeki bileşenlerle reaksiyona girmeyerek doğrudan korozyon ürünlerine saldırırlar.

Kimyasal pas sökücüler ucuz olması, çevreye zarar vermemeleri ve kolay uygulama metotlarından dolayı metal ve sanayide kullanımı oldukça yaygındır. Kimyasal pas sökücüler yapısal olarak asidik, bazik ve nötr halde olabilirler.  Asit bazlı pas sökücüler genellikle kaplama ve boya sektöründe kullanılır. Alkali bazlı ürünler genellikle konvansiyonel kullanımları ve askeri kullanımları daha yaygındır sprey veya daldırma tipinde kullanımları mevcuttur. Nötr pas sökücüler daha çok güvenli gruptadır hafif paslar veya kumaş için kullanılırlar. Pas sökücü gevşetici ve yağlayıcı genellikle fabrika ortamlarında pas gevşetici, pas sökücü, somun gevşetici cıvata gevşetici veya anahtarcılarda kilit içi pas gevşetici gibi kullanım alanları mevcuttur. Her dört türde de pas çözülmesi mümkündür. Pası alınmayan metal yüzeyi pürüzlü olur ve kısa bir süre sonra burada oluşacak pas yüzünden metalin boyası kalkmaya başlar.

Asitli bir ortamda pas tabakası çözülür ve bir asitleme işleminde korozyona reaksiyonu genellikle Eşitlik (4-6) gibi işler;

Fe2O3 + 6H+  → 2Fe3+ + 3H2O                         (4)

Fe3O4 + 8H+  →  Fe2+ + 2Fe3+ + 4H2O           (5)

Fe + 2H+  →  Fe2+ + H2                                            (6)